Cash1997.com Care Property รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับจำนองตึกแถว รับจำนองคอนโด รับจำนองทาวน์เฮาส์ รับจำนองโรงแรม รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน รับฝากขายตึกแถว รับฝากขายคอนโด รับฝากขายทาวน์เฮาส์ รับฝากขายโรงแรม รับจำนำรถยนต์ รับจำนำรถมอเตอร์ไซน์

 
               

            การจำนองคืออะไร?
  จำนอง คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” เอาอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดยผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702) ตัวอย่าง นาย(ก) ได้กู้เงินจากนาย(จ) เป็นจำนวน 2 แสนบาท โดยนาย(ก) ได้นำที่ดินของตนจำนวน 1 แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนวน 2 แสนบาท ที่นาย(ก) ได้กู้ไปจากนาย(จ) โดยนาย(ก) ไม่ต้องส่งมอบที่ดินของตนให้แก่นาย(จ) นาย(ก) ยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินของตนได้ตามปกติ 
               
            การจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองนั้น แบ่งออกเป็น 6 กรณีคือ
  1. การจำนองทรัพย์ของตนเองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง ตัวอย่าง นาย(เอ) ได้กู้เงินจากนาย(บี) 2 แสนบาท โดยนาย(เอ)นำที่ดินซึ่งเป็นของตนเองไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้ของนาย(เอ)เอง
2. การจำนองเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น ตัวอย่าง นาย(เอ) ได้กู้เงินจากนาย(บี) เป็นจำนวนเงิน 2 แสนบาท โดยนาย(ซี) ได้นำที่ดินของตนไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่นาย(เอ) ได้กู้ไปจากนาย(บี)
  
   
   
   
 

  สถิติคนเข้าชมเว็บ
016501